Bachelor Information Science


The Centre for Organisation and Information contributes to the Bachelor Program Information Science at Utrecht University.

Information science studies different aspects of the application of ICT (Information and Communication Technology). The program focuses on the link between technology and people. Our group focuses on all organizational aspects of the application of ICT: adoption, implementation, use and effects.

Courses concerning Information & Organisation are given at different stages of the bachelors Information Science. The following courses are given by members of the centre:
- ICT in organisation policy and management
- Extended Research Methods
- Organisational Communication
- Strategic management organisational development and ICT
- Project management
- Stage

Although many of the materials that are used are in English, the program is basically in Dutch. For more in depth information on Information Science please refer to the Information Science website.   

Required Courses

Imperatief programmeren

Als je een computer instrueert met opdrachten, doe je aan imperatief programmeren
('t kan ook anders, maar dan programmeer je functioneel, en dat is een ander vak). In dit vak leer je de programmeertaal Java, waarin opdrachten gebundeld worden in zogeheten methoden, die een object bewerken. Het is daarmee tevens een inleiding in objectgeorienteerd programmeren.

We bekijken hoe je het geheugen verandert, en hoe je keuze en herhaling programmeert. Je beschrijft zelf nieuwe soorten objecten met daarbij behorende methoden, maar maakt ook kennis met de bij Java horende standaard-methoden. Aan de orde komen onder andere packages om interactieve user-interfaces (waaronder web-applets) te maken, om animaties te maken met een thread, om files te manipuleren, en om verzamelingen gegevens (collections) te beheren.

In het college worden enkele grotere programma's besproken als voorbeeld van toepassingen: een grafische bitmap-editor, een vector-tekenprogramma, een route-zoeker. en automatische taalherkenning door letterfrequentie-analyse, Daarbij zien we dan meteen waarom het handig is om object-klassen hierarchisch te ordenen, en hoe je rijen objecten in een array kunt zetten.
Speciale aandacht wordt besteed aan het gebruik van objectgeorienteerde technieken bij het ontwerp van wat grotere programma's, waarbij de standaardbibliotheken voor collections en file-I/O als voorbeeld dienen.

 

Human Computer interaction

Impliciet of expliciet topics uit de cognitieve psychologie, grafisch ontwerpen en informatica, die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen van interactieve software. Daarnaast is er een practicum waarin trapsgewijs een casus uitgewerkt wordt, waarbij ontwikkelfases worden doorlopen. Hierbij komen projectmanagementaspecten, werkzaamheden, taken en rollen overeen met de praktijk van een ontwikkelteam.       

 

Basisbegrippen Communicatie en Informatie

 In deze module wordt een uitvoerig begrippenkader aangeleerd en worden verschillende modellen voor communicatie en informatie behandeld. Alhoewel de behandelde begrippen en modellen breed toepasbaar zijn, ligt de nadruk op menselijke informatie-uitwisseling. Communicatie wordt in eerste instantie opgevat als een coöperatief proces waarbij twee of meer personen intentioneel informatie uitwisselen. We gaan in deze module enerzijds te rade bij een aantal filosofen om zien hoe over deze begrippen is nagedacht, anderzijds zullen we ook zien hoe communicatieve situaties en informatiestromen in de praktijk kunnen worden beschreven en gemodelleerd. De student doet onder meer kennis op over symbolen, verbale en non-verbale communicatie, leert wat de verschillen zijn tussen de betekenis en bedoeling en hoe de context van invloed is op de interpretatie van boodschappen. Daarnaast komen computationele modellen voor communicatie en dialoogsystemen aan de orde.
Cursusdoelen: het ontwikkelen van een begrippenkader en het verwerven van fundamentele kennis met betrekking tot communicatie en informatie. Studenten verkrijgen inzicht in de complexiteit van beide begrippen, in het bijzonder de complexiteit van menselijke communicatie.    

Cognitie en informatieverwerking

 Een grondige oriëntatie op de verschillende onderwerpen, theorieën en methoden binnen de cognitiewetenschap. Cognitiewetenschap is het interdisciplinaire onderzoeksgebied ontstaan uit psychologie, informatica, taalwetenschap, neurologie en filosofie, waarin getracht wordt cognitieve processen van mensen of systemen te begrijpen en te verklaren. Cognitieve processen zijn de denkprocessen die de basis vormen voor menselijke intelligentie. Dit vak biedt een verdieping van de kennis van de psychologische functies en processen zoals die bij het vak Human-Computer Interaction beknopt aan bod zijn gekomen. Verder ligt dit vak aan de basis van wat in het vak Kennisacquisitie en -modellering behandeld wordt. Daar gaat het om bijv. kennis gerepresenteerd in systemen en om machinaal redeneren; hier gaat het om menselijke kennis en menselijk redeneren. Het belang van het vak Cognitie en Informatieverwerking is tweeledig. Enerzijds zijn het steeds mensen die met digitale systemen omgaan. Het is dan nuttig te weten hoe mensen aspecten van die systemen waarnemen, zaken ervan begrijpen en onthouden, problemen oplossen e.d. Anderzijds blijkt kennis van de wijze waarop mensen o.a. redeneren en beslissingen nemen een vruchtbare bron te zijn voor het ontwerpen van systemen.

 

ICT in organisatie beleid en management

De ontwikkelingen op het gebied van Informatie Systemen (IS) en Informatie Technologie (IT) bieden voortdurend nieuwe mogelijkheden om de inrichting van organisaties te verbeteren. Daarom bestaat deze cursus uit een drietal onderdelen:

- Inleiding organisatie theorie: Gaat in op de belangrijkste stromingen van de bedrijfskunde en de organisatie theorie, van de principes van Scientific Management van Taylor tot de Core Competenties van Hamel en Prahalad. De verschillende theorieën«n belichten verschillende aspecten van de organisatie zoals bijvoorbeeld strategie, structuur, cultuur en relatie met de omgeving.
- Inleiding informatiesystemen: Gaat in op de basisgrondslagen van informatiesystemen. Waaruit bestaat bijvoorbeeld een informatiesysteem, welke informatiesystemen zijn er beschikbaar en hoe zet je informatiesystemen strategisch in. Daarnaast zal er specifiek aandacht worden geschonken aan het gebruik van zogenaamde enterprise systemen, management informatiesystemen, decision support systemen en e-commerce en e-business. Hier wordt duidelijk hoe dit de bedrijfsvoering van ondernemingen heeft veranderd en zelfs heeft geresulteerd in organisaties die volledig afhankelijk zijn van hun informatiesystemen.
- Implementatie van informatiesystemen in organisaties: In dit onderdeel maakt de student kennis met de uitdaging om een informatie systeem op de juiste wijze in een organisatie te introduceren. Het zal duidelijk worden dat het niet alleen gaat om het implementeren van de technologie. Door de introductie van informatiesystemen verandert namelijk ook de werkwijze, de uitdaging is dus vooral om de organisatie te bewegen om te veranderen.

Datamodellering

Het vak Datamodellering behandelt het ontwerpen van gegevensmodellen, in het bijzonder voor databasetoepassingen. Oorspronkelijk had het begrip 'datamodellering' alleen betrekking op relationele databases met sterk gestructureerde gegevens. Deze herkomst is nog steeds goed merkbaar in de handboeken die voor dit vak momenteel beschikbaar zijn.

De opkomst van XML, XML-databases en XML-querytalen heeft een nieuw perspectief toegevoegd aan het vakgebied. In deze cursus volgen we beide sporen. We gaan uit van een boek dat 'klassieke' datamodellering behandelt, oefenen uitgebreid met deze stof, maar kijken daarbij ook, hoe een bepaald conceptueel datamodel in XML geïmplementeerd kan worden.

Een model kun je pas goed beoordelen, als je het ook hebt getest. Daarom besteden we in deze cursus ook aandacht aan bevraging, zowel met SQL als via XSLT/XPath.

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen, is een goede beheersing van de stof van het vak Uitwisselingstalen noodzakelijk.

Datamodellering is per 1/9/2006 een verplicht vak geworden voor de bachelor Informatiekunde. Wie voor die datum het vak Databases heeft gehaald, is vrijgesteld van die verplichting. Databases heeft een meer wiskundige invulling gekregen. Voor wie Databases al heeft gehaald, is het volgen van Datamodellering niet noodzakelijk, maar het kan interessant zijn indien men belangstelling heeft in de meer informatiekundige aspecten van databaseontwerp en de relatie met tekstmateriaal (XML). Andersom is vanaf 1/9/06 het vak Databases een goede aanvulling voor wie een meer formele benadering wenst.

Uitwisselingstalen

Doel van de cursus is het verkrijgen van inzicht verkrijgen in de constructie en de toepasbaarheid van uitwisselingstalen, in het bijzonder:

    * kennis opdoen van XML en van de belangrijkste onderdelen van XPath, XSLT en enkele andere XML-gerelateerde standaarden;
    * kennis opdoen van de toepassingsgebieden van XML en verwante standaarden;
    * vaardigheden opdoen voor analyseren, modelleren en transformeren van content; structuur, presentatie, en toepasbaarheid van uitwisselingstalen evalueren.

Modelleren en systeemontwikkeling

 Dit vak behandelt het systematisch construeren van grote softwaresystemen op een zodanige wijze dat zij gemakkelijk aan veranderde eisen kunnen worden aangepast en op onderdelen voor andere doelen kunnen worden hergebruikt.
Objectgeorienteerde ontwerpprincipes, de modelleertaal UML, het ontwikkelproces, design patterns en refactoring. Achterhalen en modelleren van requirements, projectplanning, incrementele systeemontwikkeling op basis van use cases, documenteren en testen van software, het gebruik van CASE tools.

Onderzoeksproject 3e jaar

Zowel bij een intern als bij een extern onderzoeksproject moet de student een contract tekenen!
Het inleveren van een getekend stagecontract bij de stagecoördinator is een inspanningsverplichting:
de studiepunten voor het vak worden niet toegekend als dit niet in orde is.

Multimedia

Als je twee of meer digitale media (tekst, beeld, geluid, video, animatie) met elkaar integreert en daaraan een vorm van interactiviteit koppelt, spreken we van multimedia. In dit vak maak je in grote lijnen kennis met standaarden, principes en technologieën waarop digitale media gebaseerd zijn en hun toepassing in een Web-omgeving.
We besteden aandacht aan markup-talen, in het bijzonder XHTML en CSS. We behandelen technieken die bij beeld (bitmaps, vector graphics, video), geluid en animatie worden gebruikt. We staan stil bij principes van visuele communicatie, interactiviteit, toegankelijkheid en webdesign.
In het practicum kun je werken met multimedia-software, in het bijzonder Adobe's Fireworks (beeldbewerking) en Flash (2D-animaties), en de in te leveren opdrachten uitwerken.
Het gaat bij dit vak om kennis van en inzicht in het gebruik van multimedia, niet om het aanleren van applicaties of van programmeer- en scriptingtalen (wie PHP of ASP wil leren, kan beter deelnemen aan de cursus Internetprogrammeren [INFOINP]).

Projectmanagement

Projectmanagement wordt behandeld aan de hand van software-projecten. Er wordt aandacht geschonken aan de methode PRINCE2, de huidige (Europese) industriestandaard, omdat je w.s. in je latere beroepspraktijk hiermee in aanraking komt.
Softwareprojecten zijn complex. Frequent lopen ze verkeerd af (kosten-/tijdsoverschrijding, resultaten beneden de verwachtingen). Projectmanagement gaat over de maatregelen die er voor moeten zorgen dat de kans op een betere afloop vergroot wordt. Hierbij hebben we het ook over procesmanagement.
Wij gaan in op de algemene kenmerken van projecten maar richten ons daarna snel op de technieken specifiek voor softwareprojecten. Bijvoorbeeld de aansluiting van ontwikkelmethoden op projectmanagement, schattingstechnieken zoals functiepunt-analyses, etc.
Dit vak is voor niet-informatiekunde/informatica studenten goed te volgen, mits ze zich 'iets' kunnen voorstellen bij software-ontwikkeling.

Strategisch management org.ontwikkeling en ICT

To achieve competitive advantage, organizations have to continuously improve their business strategy and align management domains accordingly. In this course, the field of business and IT strategy will be dealt with both theoretically and practically. The main part of the course consists of a simulated business setting, i.e. a management game. Teams of 6 students each will compete with each other during 5 weeks (i.e. quarters), experiencing all aspects of running a company in a complex and competitive environment. Obviously, teams with high market shares, turnover and profits will attain high status within the game. The winning team however, will be the team that performs well on all business domains and achieves the highest level of alignment.

 

Usability engineering

Usability Engineering biedt een verdieping van onderwerpen die in Human-Computer Interaction aan de orde zijn geweest, maar richt zich meer specifiek op de bruikbaarheid van digitale systemen. Voorbeelden van slechte ontwerpen en onverwachte problemen in het gebruik van digitale systemen vormen in ons dagelijks leven nog steeds een bron van ergernis, en kunnen oorzaak zijn van ernstige fouten. Daarnaast ontstaat steeds meer aandacht voor user experience goals bij het ontwerpen van systemen, die bijvoorbeeld ook mooi, onderhoudend, en fun in gebruik moeten zijn. Usability engineering kenmerkt zich door het op systematische wijze opstellen van criteria waaraan systemen moeten voldoen, door tijdens het ontwikkelproces daarmee rekening te houden en door te evalueren of aan deze criteria ook wordt voldaan. Er staan de usability engineer verschillende methodes ter beschikking. De belangrijkste methodes, zoals taakanalyse, requirementsanalyse, heuristische evaluatie, hardop denken, cognitive walkthrough en usability testing komen in deze module aan de orde, zowel in de colleges als in praktische opdrachten. Ook wordt empirisch onderzoek besproken naar de betrouwbaarheid en validiteit van de methoden, worden de methoden met elkaar vergeleken, en bespreken we op welk moment welke methode het best ingezet kan worden. De rode draad van de cursus is gebaseerd op het uitstekende, goed leesbare boek van Sharp, Rogers and Preece(2007). De artikelen in de online reader vormen verdiepingen van de stof. De literatuur vormt een belangrijk onderdeel van deze cursus.

 

Multimediale information retrieval

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op een aantal theorieën, methoden en technieken die de basis vormen voor 'information retrieval'. Naast text retrieval zal ook aandacht besteed worden aan theorieën die de grondslag vormen voor image, video- en muziekretrieval. Tenslotte zal aandacht besteed worden aan de usability en evaluatie van retrievalsystemen. Kortom, na het volgen van deze cursus heb je inzicht en vaardigheden verkregen in de theorie en technieken die gebruikt worden voor de moderne search engines, zoals we die van het Internet kennen.

 

Informatiemaatschappij

In deze module bestuderen we de rol die informatie speelt in onze huidige maatschappij. Deze rol lijkt door de komst van de informatie- en communicatietechnologie steeds groter te worden. Deze module behandelt de maatschappelijke context van de informatiekunde. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: informatie, betrouwbaarheid van informatie, falsificatieprincipe, toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie, censuur, manipulatie, rol van zoekmachines, informatievrijheid, controle over informatie, privacy, autorisatie, beveiliging, informatierechten, intellectueel eigendom, portretrecht, privacy, identificatie, informatie-ethiek, keteninformatisering, nummerstelsels, etc. Een belangrijk leerdoel van het vak is dat de student een visie op de informatiemaatschappij ontwikkelt waarin hij of zij kan laten zien wat de belangrijke aspecten van de informatiemaatschappij zijn, welke problemen er spelen, gevaren er loeren en/of welke mogelijkheden er liggen. Het is de bedoeling dat de student deze visie kan motiveren en onderbouwen mede aan de hand van geschikte, betrouwbare wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur.

 

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Het doel van deze module is het verkrijgen van basale kennis over, vaardigheden met en toepassen van methoden en technieken op het gebied van onderzoek naar de toepassing van ICT. In de module komen verschillende aspecten van wetenschappelijk onderzoek aan de orde. In principe volgen we daarbij de empirische cyclus:
- Probleemstelling
- Verschillende methoden van onderzoek
- Verschillende analysemethoden
- Beschrijving van resultaten en rapportage
Het gaat in deze module er met name om dat studenten weten wanneer ze welke methode van onderzoek moeten gebruiken, welke (data)analysemethoden daarbij horen en hoe je kunt rapporteren. Ook leren studenten te werken met SPSS. Samen bieden deze vaardigheden de mogelijkheid om een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren.

Netwerken

Computers worden tegenwoordig meestal gebruikt in netwerken waarbij ze moeten samenwerken met andere computers. In een computer bevinden zich meestal ook weer een verzameling programma's die met elkaar moeten samenwerken. Hierdoor wordt het allemaal nogal ingewikkeld. Gelukkig kunnen we de zaak overzichtelijker maken door er een goede structuur in aan te brengen. In dit vak bestuderen we hoe computers opgebouwd zijn en hoe de software daar gebruik van maakt. Verder leer je ook hoe computernetwerken zoals het Internet in elkaar zitten. We kijken naar de verschillende protocollen en je leert ook berekeningen te maken over bijvoorbeeld de capaciteit van een netwerkverbinding. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan draadloze netwerken, telefoneren over het internet en beveiliging.

 

Computer-mediated communication

Het internet is niet alleen een presentatie- maar ook een interactiemedium. Het vakgebied Computer-mediated Communication brengt de veranderingen in communicatieprocessen en leefwereld in kaart, die gepaard gaan met het verdergaand gebruik van computerondersteunde media. Aan de orde komen thema's als de relatie tussen media en communicatie, online identiteit, dynamiek en interactie in online groepen. Aan de hand van literatuuronderzoek en opdrachten wordt onderzocht hoe het ontwerp en functioneren van collaboratieve online omgevingen beoordeeld kan worden. Cursusdoelen: inzicht in verschillende benaderingen van de relatie tussen media en communicatie, techniek en maatschappelijke ontwikkelingen, maatschappelijk relevant gebruik van CMC en de veranderingen die daarmee gepaard gaan;
analyseren van online interactie, bijvoorbeeld in online communities;
analyseren van het ontwerp en gebruik van groupware en online omgevingen.

Kennisacquisitie en -modellering

In veel organisaties worden kennisintensieve taken uitgevoerd, zoals het stellen van een diagnose of het beoordelen van een subsidieaanvraag. Om een dergelijke taak uit te voeren is kennis binnen een specifiek vakgebied (of `domein') nodig. Het is belangrijk om deze kennis goed te beheren (`kennismanagement'); dit is nodig om de taak ook in de toekomst goed te kunnen laten uitvoeren, of om, bijvoorbeeld, de kennis door een grotere groep mensen te kunnen laten gebruiken. Een van de methoden van kennisbeheer is het ontwikkelen van een kennissysteem. In een kennissysteem wordt kennis op een bepaald gebied vastgelegd, waarna deze geraadpleegd kan worden. Voor het ontwikkelen van zo'n systeem is het nodig om de kennis te verkrijgen (`kennisacquisitie'), meestal van domeindeskundigen (`kenniselicitatie') of uit de literatuur, en vervolgens in een model onder te brengen (`kennismodelleren'). Een goed model van de kennis is van cruciaal belang voor het uiteindelijke kennissysteem. Het acquireren en modelleren van kennis is echter een bijzonder moeilijk en tijdrovend proces. In deze cursus worden verschillende fasen in het ontwikkelen van een kennissysteem behandeld, waarbij de nadruk ligt op de probleemanalyse en de kennisanalyse. Bij de behandeling van deze fasen zal onder meer ingegaan worden op een aantal te ontwikkelen modellen, zoals het organisatiemodel en het implementatie-onafhankelijke kennismodel. Hierbij zal aandacht besteed worden aan typen kennis en mogelijke representaties van deze kennis binnen de verschillende modellen, en aan richtlijnen en methoden voor het ontwikkelen van deze modellen. Verder zullen diverse technieken voor het eliciteren van kennis van domeindeskundigen behandeld worden.

 


 

 

 

https://edsondepary.webnode.com/_files/200002167-79e117adb1/animated_favicon1.gif